SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA POSLOVANJA družbe Alpinsport, Bohinjsko jezero d.o.o.

 
 
SPLOŠNO:
Splošni pogoji in pravila poslovanja za izposojo opreme, izvedbo aktivnosti/programov, upravljanje s spletnim mestom, družbe Alpinsport, Bohinjsko jezero d.o.o., Ribčev laz 53 (v nadaljevanju: ponudnik), 4265 Bohinjsko Jezero, Slovenija so sestavni del ponudb in dogovorov , sklenjenih med ponudnikom in tretjimi osebami (v nadaljevanju: stranka). Z vsako sklenitvijo dogovora o najemu opreme oziroma rezervaciji aktivnosti, stranka s podpisom posebnega obrazca za naročilo izposoje/ izvedbe aktivnosti oziroma z oddajo naročila/ rezervacije preko spletnega mesta potrdi, da je s temi splošnimi pogoji seznanjena ter z njimi izrecno soglaša. Stranka ob tem izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in ponudnikom uporabljajo izključno sklenjen dogovor in predmetni splošni pogoji. Splošni pogoji in pravila poslovanja ponudnika se nanašajo na vse produkte in storitve iz ponudnikove ponudbe. Natančneje določajo pravice in obveznosti v primeru izposoje opreme, pravice in obveznosti strank v primeru izvedbe organiziranih aktivnostih, nakupa izdelkov ter pravice in obveznosti z zvezi z osebnimi podatki, ki jih stranka navede ob rezervaciji oziroma sklenitvi dogovora. Splošni pogoji opredeljujejo način in pravne posledice odpovedi ali spremembo naročila stranke in ponudnika. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani http://www.alpinsport.si/Slovensko/splosnaDolocila in na sedežu družbe, kjer se hranijo v fizični obliki. Pred sklenitvijo vsakega dogovora se stranki predoči splošne pogoje, da si jih le-ta prebere in se z njimi v celoti seznani. Ob rezervaciji oziroma naročilu stranka navede svoje osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev dogovora . Za resničnost teh podatkov odgovarja stranka sama. V kolikor ti podatki niso resnični in vplivajo na ostale pogoje poslovanja, se to šteje za kršitev dogovora. Ob naročilu storitve oziroma podpisu dogovora izkaže svojo identiteto z veljavnim osebnim dokumentom. Ponudnik ne odgovarja za morebitne nezgode in škodo, povzročeno z izposojeno opremo in ob izvajanju aktivnosti, ki so predmet dogovora. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti storitev ali cena sproti spremenijo tako, da ponudnik v določenih primerih ne uspe vedno takoj popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik stranko obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročene storitve.
 
IZPOSOJA:
Izposoja opreme je na lastno odgovornost in ob zavedanju vseh lastnosti opreme in tveganj, povezanih z uporabo le te. Opreme, izposojeno na podlagi sklenjenega dogovora, katerega sestavni del so ti splošni pogoji, smejo uporabljati zgolj polnoletne osebe oziroma mladoletne osebe, v kolikor so v spremstvu staršev oziroma druge polnoletne osebe. Opreme se ne izposoja strankam, ki so vinjene ali pod vplivom mamil. Ne izposoja se osebam z motnjo v duševnem zdravju ali fizično prizadetim osebam, ki bi s svojo dejavnostjo ogrozile svojo ali tujo varnost, če so brez spremstva staršev ali skrbnika. V času izposoje ponudnik ne odgovarja za krajo, izgubo ali poškodbe na osebnih predmetih stranke.
 
PREVZEM:
Stranka lahko opremo, ki je v lasti ponudnika, prevzame ob izpolnitvi vseh pogojev in po podpisu dogovora, katerega sestavni del so ti splošni pogoji. Stranka pred prevzemom izposojeno opremo pregleda in ponudniku potrdi, da je oprema v brezhibnem stanju oziroma ponudnika opozori na morebitne vidne poškodbe ali okvare opreme ali v kolikor oprema ni v brezhibnem stanju, o čemer se naredi pisni zaznamek. Stranka ob prevzemu zagotovi skrbno ravnanje z opremo in se zaveže, da opreme tekom izposoje ne bo puščala nezavarovane. Izposojena oprema je ob prevzemu tehnično brezhibna, kar stranka skupaj z receptorjem ponudnika tudi preveri. Ob tem ponudnik stranko seznani s pravilno uporabo opreme in poduči o vseh varnostnih ukrepih za pravilno in varno uporabo opreme. Stranka izposojeno opremo uporablja na lastno odgovornost.
 
VRAČILO:
Stranka izposojeno opremo vrne ob dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu, ponavadi je to kraj prevzema izposojene opreme. Stranka je dolžna varovati izposojeno opremo in jo vrniti nepoškodovano oziroma v brezhibnem stanju. V primeru zamude z vračilom, se vsak interval (dodaten dan, ura) zaračuna posebej. V kolikor je zaradi prepoznega vračila propadla naslednja rezervacija ima ponudnik pravico stranki, ki je prepozno vrnila izposojeno opremo, obračunati celoten strošek nove izposoje stranki, ki je imela rezervirano opremo.
 
POŠKODBE:
Izposojena oprema mora biti takšna kot je bila v stanju, kot jo je stranka prevzela, upoštevaje redno obrabo ob normalni uporabi. Stranka mora opremo vrniti nepoškodovano, čisto, z vsemi pripadajočimi deli in dodatki, ki jih je prejela ob izposoji tako, da je oprema primerna za ponovno uporabo. Ponudnik lahko od stranke zahteva povračilo za stroške morebitnega čiščenja in/ali popravila oziroma zamenjave poškodovane/ uničene opreme. Stranka je ponudniku zavezana povrniti morebitno materialno in nematerialno škodo zaradi poškodb izposojene opreme, povzročeno zaradi naklepnega, malomarnega ali nepravilnega ravnanja z izposojeno opremo v nasprotju z dogovorom ali namenom izposoje.
 
UPORABA:
Stranka mora uporabljati izposojeno opremo kot dober gospodar v skladu z navodili ponudnika in namena uporabe določene opreme. Najete opreme stranka ne sme uporabljati ali z njo upravljati v primeru (i) da oprema ni v tehnično brezhibnem stanju, pa stranka za to ve; (ii) če stranka ne zna uporabljati opreme; (iii) če je stranka vinjena ali pod vplivom mamil in drugih nedovoljenih substanc; (iii) za dajanje v uporabo komu tretjemu, ki ni stranka dogovora o najemu; (iv) za kakršnekoli namene, ki so v nasprotju z nameni, za katere je bil sklenjen dogovor o najemu opreme, katerega sestavni del so ti splošni pogoji.
 
IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA:
Ponudnik v razmerju do stranke in/ali tretjih oseb ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škodo, povzročeno s strani stranke med in/ali z uporabo izposojene opreme zaradi nepravilne uporabe, nesledenja navodilom za uporabo, nevestnega ravnanja z opremo, naklepnega ali malomarnega ravnanja z opremo ali drugih razlogov. S sklenitvijo dogovora se stranko nepreklicno in izrecno odpoveduje vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova zahtevkov za plačilo odškodnine kot je opredeljeno v tej točki.
 
IZPOSOJA (POLETJE):
Izposoja opreme se obračuna po polurnem, urnem ali dnevnem intervalu. Izposoja plovil je prilagojena vremenskim pogojem in vodnim razmeram. Plovba na Savi Bohinjki je dovoljena: 10:00 – 17:00 med 1. aprilom in 31. majem ter 1. septembrom in 31. oktobrom 9:00 – 19:00 med 1. junijem in 31. avgustom.
 
IZPOSOJA (ZIMA):
Izposoja opreme se obračuna po dnevnem intervalu. Stranko se posebej opozori na določeno tveganje, ki jih prinaša uporaba zimske opreme. Varnostne vezi pri smučanju, deskanju na snegu, teku na smučeh, krpljanju ne morejo zagotavljati popolne varnosti. Stranka s svojim podpisom soglašam, da si opremo izposojam na lastno odgovornost in prostovoljno ob vseh tveganjih zimskih športov.
 
AKTIVNOSTI:
Ponudnik svoje aktivnosti organizira odgovorno in varno. Za varnost je potrebno dobro sodelovanje stranke, ki mora upoštevati navodila, ki jih pred pričetkom aktivnosti poda ponudnik. Stranka se aktivnosti udeleži seznanjena z načinom izvedbe aktivnosti in z vsemi tveganji. Pravila o zavarovanju in odgovornosti pri organiziranih aktivnostih so določena specifično za vsako aktivnost. Stranka bo seznanjena o vseh specifikah aktivnosti, ki se je namerava udeležiti. Stranka mora slediti navodilom, da ne ogroža sebe in ostalih udeležencev aktivnosti.
 
ODGOVORNOST IN OBVEZNOSTI STRANKE:
Stranka se udeležuje organizirane aktivnosti - tečaja na lastno odgovornost. Stranka je v celoti odgovorna za vse poškodbe in nastalo škodo pri sebi, na osebnih stvareh, na izposojeni opremi ter tuji opremi in stvareh, prav tako pa tudi za poškodbe in škodo, povzročeno tretjim osebam. Ponudnik za nastalo škodo stranki in tretjim osebam ne odgovarja; stranka pa se s sklenitvijo dogovora nepreklicno in izrecno odpoveduje vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova zahtevkov za plačilo odškodnine. Stranka je dolžna skrbeti za lastno varnost, varnost ostalih udeležencev aktivnosti in tretjih oseb. Stranka mora upoštevati vsa varnostna navodila ponudnika oziroma navodila ponudnikovih izvajalcev, ki dejansko izvajajo/ vodijo aktivnost. Če stranka ne spoštuje navodil ponudnika oziroma ponudnikovega izvajalca tečaja in z neupoštevanjem varnostih navodil ali na drug način (npr. z neustrezno opremo) ogroža sebe, druge osebe ali stvari, jo ponudnik/ izvajalec tečaja lahko izključi iz tečaja, zavrne nadaljnjo izvedbo storitve ozirom prekine izvajanje storitve, stranka pa v takem primeru ni upravičena do vračila plačanih storitev. Stranka se lahko aktivnosti udeleži le z ustrezno opremo, v ustreznem psiho-fizičnem stanju in ne sme biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi. Stranka je dolžna skrbeti za opremo, ki jo uporablja ob izvajanju aktivnosti na način, kot ga določi ponudnik. Stranka mora imeti pred začetkom udeležbe aktivnosti sklenjeno ustrezno zdravstveno in nezgodno zavarovanje.
 
AKTIVNOSTI (ZIMA:
Največje število tečajnikov v skupini je 10 začetnikov ali 12 nadaljevalcev. Tečaji se začnejo in končajo na ZBIRNEM MESTU smučarske šole. Skupina čaka zamudnike na zbirnem mestu največ 5 minut. Ob začetku in zaključku tečaja ali individualne ure mora biti pri osebah, mlajših od 15 let, prisoten vsaj eden od staršev oziroma polnoletna oseba, ki ji je oseba zaupana v varstvo. Individualna ura traja 55 minut.
 
OSEBNI PODATKI:
S tem, ko sprejmete te splošne pogoje, prav tako izrecno soglašate, da lahko ponudnik obdeluje osebne podatke, ki ste jih navedli ob naročilu storitve oziroma ob sklenitvi dogovora v skladu s pogodbenim namenom. Tako pridobljeni osebni podatki so potrebni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank v zvezi s sklenjenim dogovorom. Tako zbrani podatki so poslovna skrivnost ponudnika. Določeni podatki (višina, teža, velikost noge, datum rojstva, znanje smučanja) so nujno potrebni za pravilno nastavitev opreme, ki se jo izvaja po mednarodnih standardih za pravilno in varno delovanje opreme v nujnih situacijah. Podatke, ki ste jih navedli na posebnem soglasju, s katerim izrecno dovoljujete uporabo teh podatkov za namene neposrednega trženja in pošiljanja obvestil ponudnika, hranimo vse do vašega preklica soglasja. Kadarkoli lahko pisno ali na dogovorjen način zahtevate od ponudnika, da preneha s pošiljanjem obvestil in uporabo teh podatkov v te namene. Ponudnik zagotavlja, da pridobljenih osebnih podatkov ne posreduje naprej tretji osebi brez vašega dovoljenja, razen v primeru, da ima ta tretja oseba oziroma organ ustrezno zakonsko podlago (zlasti za potrebe sodnih, upravnih in drugih sorodnih postopkov). Ponudnik zagotavlja skrbno varovanje osebnih podatkov strank v skladu z veljavno zakonodajo in sprejeto Politiko varstva osebnih podatkov, ki je sestavni del teh splošnih pogojev. Več o naši pravilih ravnanja z osebnimi podatki si lahko preberete na spletnem naslovu: www.alpinsport.si (Politika varstva osebnih podatkov)
 
STRANKINA ODPOVED ALI SPREMEMBA NAROČILA STORITEV:
Stranka ima pravico do odpovedi storitev, ki jo opravi pri osebi oziroma poslovalnici, kjer je storitve tudi naročila. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je stranka predložila odpoved ponudniku. Stranka je v primeru odpovedi dolžna poravnati: odpoved 3 dni do 24 ur pred dnevom pričetka opravljanja storitve: 10% cene storitev, odpoved 24 ur do pričetka opravljanja storitve: 100% cene storitev, neudeležba aktivnosti brez odpovedi: 100% cene storitev. Če stranka med izvajanjem storitve, aktivnost prekine, nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. Če stranka spremeni aktivnost med izvajanjem, se to šteje za odstop od prvotnega dogovora in naročilo nove aktivnosti, za katero se naredi nov obračun storitev po ceniku. Ponudnik omogoča tudi zamenjavo aktivnosti pred začetkom izvajanja, kar se šteje za odstop od prvotnega dogovora in naročilo nove aktivnosti. Strošek, ki bremeni stranko v zvezi z odstopom od dogovora, je neposreden strošek bančne transakcije v sistemu TrekkSoft, v primeru, da je aktivnost rezervirana preko spletnega mesta.
 
PONUDNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA STORITEV:
Ponudnik ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom aktivnosti. V teh primerih ima pravico, da strankam zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe razmere in možnosti. Stranka v tem primeru ne more odpovedati storitve. Ponudnik odpove storitev v primeru, da izvedba storitve ni možna. V primeru, da ponudnik odpove naročilo, ima stranka pravico do celotnega povračila vplačane cene za naročeno storitev. Delno zaprtje smučišča zaradi slabih vremenskih razmer ali tehničnih težav ni zadosten razlog za odpoved programov. Ponudnik ne odgovarja za zamude sredstev javnega prevoza, zamude zaradi gneče na žičniških napravah, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
 
DOSTOPNOST INFORMACIJ:
Ponudnik se zavezuje, da bo stranki vselej zagotovil naslednje informacije: a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra), b) kontaktne podatke, ki stranki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon), c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami), d) dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku), e) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave), f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene, iz prikaza cen pa mora biti jasno razvidno in prikazano, ali cene že vsebujejo davke, morebitne stroške prevoza, vozovnic in drugih stroškov, ki so povezani z izvedbo posamezne storitve, g) način plačila in dostave, h) časovno veljavnost ponudbe, i) rok, v katerem je še možno odstopiti od dogovora , pogojih za odstop in posledicah odstopa (vključno s stroški odstopa in vračila izdelka), j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s strankami.
 
POGOJI POSLOVANJA SPLETNEGA MESTA:
S spletnim mestom www.alpinsport.si upravlja družba Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o., Ribčev Laz 53, 4265 Bohinjsko Jezero kot ponudnik storitev e-poslovanja. Programsko opremo za delovanje spletnega mesta zagotavlja podjetje TrekkSoft AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten b. Interlaken, Switzerland (v nadaljevanju »TrekkSoft«). Spletno mesto omogoča rezervacijo terminov za storitve oziroma rezervacijo organiziranih aktivnosti in rezervacijo opreme za izposojo. Ob registraciji v sistem spletnega mesta obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte. Vnešeni podatki stranko nedvoumno določajo in povezujejo z uporabo spletnega mesta. Z registracijo stranka postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Vsa plačila preko spletnega mesta se vršijo na račun TrekkSofta. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletnega mesta, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in stranko. Splošni pogoji poslovanja Trekksoft so objavljeni na njihovi spletni strani: https://www.trekksoft.com/en/legal
 
POSTOPEK REZERVACIJE/PLAČILA PREKO SPLETNEGA MESTA:
Rezervacija termina in plačilo storitev Stranka v sistemu TrekkSoft lahko ob oddaji rezervacije vnese svoje osnovne podatke in tako pridobi uporabniško ime in geslo. Z oddajo rezervacije in vnosom zahtevanih podatkov (ime, priimek, starost, telesna višina, predznanje...) stranka pridobi pravico do izposoje opreme oziroma rezervacije mesta na organiziranih aktivnostih. Ob oddaji rezervacije mora stranka s klikom na prikazano prazno polje, v katerem se nato pojavi kljukica za potrditev, nedvoumno potrditi strinjanje s splošnimi pogoji. Brez tega oddaja rezervacije ni mogoča. Na koncu stranka izvrši plačilo izbranih storitev s kreditno/debetno kartico. Potrditev rezervacije/plačila: Stranka po elektronski pošti dobi »voucher« o rezervaciji termina ter aktivnosti oziroma izposoji opreme, potrdilo o plačilu ter po potrebi podrobnejši opis aktivnosti oziroma podrobnejše informacije o izposoji opreme. Dogovor o najemu opreme oz. rezervaciji mesta na aktivnostih/ tečajih šteje v primeru spletne rezervacije za sklenjenega v trenutku, ko ustvarjeno rezervacijo ponudnik potrdi stranki s sporočilom po elektronski pošti, del katerega je tudi »voucher«. Izvršitev naročila: Izvedba storitev, torej izposoja opreme ali organizirane aktivnosti, je na dogovorjeni lokaciji na podlagi splošnih pogojev poslovanja.
 
NAČINI PLAČILA:
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila: S plačilom preko internetnega plačilnega sistema TrekkSofta (kreditne/debetne kartice), z gotovino ali plačilno kartico na sedežu podjetja ali njegovi poslovni enoti, z nakazilom na račun podjetja Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o. (po ponudbi / predračunu) Plačilo mora biti v celoti izvedeno bodisi pred začetkom organizirane aktivnosti, med njenim izvajanjem ali po zaključku le-te. Za izposojo opreme se plačilo praviloma izvede ob vrnitvi izposojene opreme glede na dejanski čas izposoje. Račun ponudnik izda pred začetkom aktivnosti, za izposojo opreme pa pred izvršenim plačilom, praviloma ob vrnitvi izposojene opreme. Kopija računa se hrani na sedežu podjetja Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o. in jo lahko na zahtevo stranke ponovno pošljemo v elektronski ali pismeni obliki.
 
CENE IZDELKOV V TRGOVINI:
Redne cene označujejo cene, ki veljajo v trgovini www.alpinsport.si. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik stranki omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik stranki ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in stranko je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi oddano naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za stranko. Veljavnost darilnih bonov je 1 leto od datuma nakupa darilnega bona.
 
PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA:
Stranka ima pravico odstopiti od nakupa izdelkov po splošnih pravilih obligacijskega prava. Na podlagi člena 782. Obligacijskega zakonika, lahko stranka zahteva vrnitev kupnine, ki mu jo ponudnik vrne na njegov transakcijski račun najkasneje v 15 dneh, ob tem pa je zavezan povrniti škodo, ki je ponudniku nastala z odstopom od kupoprodajne pogodbe in ni bilo utemeljenih razlogov za odstop.
 
OBVEŠČANJE:
Ponudnik bo s stranko stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le ob podpisanem izrecnem soglasju stranke, da želi prejemati oglasna sporočila ponudnika. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine: jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila, pošiljatelj bo jasno razviden, različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih, jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, željo stranke, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.
 
PRITOŽBE IN SPORI:
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prizadeva si izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. V ta namen ima določeno osebo, katero lahko stranka v primeru težav kontaktira preko telefona ali po elektronski pošte. Postopek za oddajo pritožb, kije na voljo na spletnih straneh, je enostaven za uporabo in zaupen. Ponudnik bo najkasneje v petih delovnih dneh potrdil prejem pritožbe in sporočil stranki okvirno trajanje obravnave pritožbe. Ob tem jo bo obveščal o poteku postopka in jo na koncu seznanil s svojo odločitvijo. Ponudnik se vedno trudi, da se morebitni spori ali težave rešijo sporazumno.
 
POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV (ALPINSPORT):
Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno in v skladu s tem si pri izvajanju vseh naših dejavnosti prizadevamo, da z njimi skrbno ravnamo ter zagotavljamo najvišjo raven zasebnosti z zagotavljanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so obdelovani v skladu z aktualnimi standardi in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, zlasti kot jih določata Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta; v nadaljevanju tudi »GDPR«) ter slovenska zakonodaja (vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Namen Politike Varstva osebnih podatkov je seznanitev vseh uporabnikov in naročnikov naših storitev z vsemi potrebnimi informacijami, povezanimi z obdelavo vaših osebnih podatkov.
 
UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV:
Upravljavec osebnih podatkov je Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o., Ribčev Laz 53, ki ga zastopa direktor, g. Andrej Podlipnik (v nadaljevanju: upravljavec oz. Alpinsport).
 
OBSEG IN NAMEN IN HRAMBA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV TER NJIHOVA HRAMBA:
Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, razkrivanjem, spreminjanjem ali zlorabo. Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo obdelovali izključno za namene, za katere ste nam jih posredovali. V primeru potrebe, da bi bilo potrebno posredovane podatke uporabiti še za kakšen drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili oz. vas prosili za soglasje. Vaše osebne podatke pri opravljanju dejavnosti zbiramo in obdelujemo v naslednjih primerih: - izposoja športne opreme; - organizacija športnih aktivnosti in turističnih storitev; - nakup v spletni trgovini in naročilo darilnega bona; - komunikacija z vami. Osebni podatki se v okviru sklenitve pogodbe zbirajo in obdelujejo za namene identifikacije posameznika, obveščanje o morebitnih spremembah naročila oz. nakupa ter dodatnih podrobnosti in navodilih za aktivnost, za reševanje morebitnih težav, ugovorov ter predvsem za varno izvedbo dejavnosti. Obdelava osebnih podatkov za namene izposoje športne opreme: Pri izposoji športne opreme zbiramo in obdelujemo naslednje vaše osebne podatke: Ime in priimek*; elektronski naslov*; telefonska številka*; naslov oz. ponudnik nastanitve, kjer bivate v času izposoje; vrsta in količina športne opreme*; čas najema*, Podatki, označeni z zvezdico, so obvezni za sklenitev in izvedbo pogodbe o najemu športne opreme, na podlagi katere si uporabnik izposodi športno opremo od upravljavca, saj je posredovanje navedenih podatkov nujen pogoj za sklenitev pogodbe in izvedbo storitev Alpinsport. Podatke iz prvega odstavka te točke bomo hranili za obdobje petih let od zaključka pogodbe, ki ga predstavlja izvedba celotne storitve. Organizacija športnih aktivnosti in turističnih storitev: Pri organizaciji športnih aktivnosti in turističnih storitev zbiramo in obdelujemo naslednje vaše osebne podatke: Ime in priimek; elektronski naslov; telefonska številka; naslov oz. ponudnik nastanitve, kjer bivate v času izposoje; število in velikosti obvezne športne opreme (kot je npr. čelada, neoprenska obleka, plezalni pas, čevlji za soteskanje); podatek o starosti; termin aktivnosti. Podatki so obvezni za sklenitev in izvedbo pogodbe o organizaciji in izvedbi športnih aktivnosti oz. turističnih storitev, na podlagi katere Alpinsport organizira in izvede želeno storitev. Posredovanje navedenih podatkov nujen pogoj za sklenitev pogodbe in izvedbo storitev Alpinsport. Podatke iz prvega odstavka te točke bomo hranili za obdobje petih let od zaključka pogodbe, ki ga predstavlja izvedba celotne storitve. Nakup v spletni trgovini in naročilo darilnega bona: Pri nakupih v spletni trgovini in ob izdaji darilnega bona zbiramo in obdelujemo naslednje vaše osebne podatke: Ime in priimek; elektronski naslov; vrednost darilnega bona; podatki o naročenih artiklih; podatki za izstavitev računa (ime in priimek, naslov); podatki za pošiljanje (ime in priimek, naslov). Podatki so obvezni za sklenitev in izvedbo prodajne pogodbe med kupcem in Alpinsport. Posredovanje navedenih podatkov je nujen pogoj za sklenitev pogodbe in izvedbo storitev Alpinsport. Podatke iz prvega odstavka te točke bomo hranili za obdobje petih let od dobave kupljenega blaga oz. darilnega bona, oz. oddaje naročila, če do dobave iz kateregakoli razloga ne pride. Komunikacija: V primeru, da ste nas kontaktirali preko spletnega obrazca, elektronske pošte, po telefonu ali osebno, za namene nadaljnje komunikacije z vami hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob komunikaciji. Podatke bomo za potrebe dokazovanja hranili za obdobje petih let od komunikacije. V primeru, da ste na spletnem ali fizičnem obrazcu podali soglasje za neposredno trženje naših storitev, glede slednjega veljajo določila soglasja, ki je pogoj za prijavo na neposredno trženje ter vam je na voljo in ga prejmete ob prijavi . Skupne določbe glede obdelave in hrambe osebnih podatkov: Osebni podatki, zbrani in obdelovani za namene izposoje športne opreme ter organizacije športnih aktivnosti in turističnih storitev bodo posredovani izvajalcem reševanja, pristojnim organom in drugim osebam, če bo to potrebno zaradi nastanka okoliščin, ki takšno posredovanje terjajo na podlagi zakona ali zaščite življenjskih interesov vas oz. drugih oseb v nujnih primerih. V primeru, da je za izvedbo posamezne storitve potrebno sodelovanje upravljavca s podizvajalcem (npr. neposredni izvajalec aktivnosti ali storitev, izvajalec poštnih in dostavnih storitev ipd.), bodo tisti vaši osebni podatki, za katere je to nujno potrebno, posredovani takšnemu izvajalcu pod pogoji, kot so določeni v tej politiki varstva osebnih podatkov. Za namene obračuna in vodenja računovodske dokumentacije bomo podatke o naročniku in naročeni storitvi oz. blagu hranili ves čas zakonsko določenega obdobja hrambe, kar je 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša. Programsko opremo za delovanje spletne trgovine in izvedbo plačil na spletni strani nam zagotavlja Podjetje TrekkSoft AG, Hauptstrasse 15, CH 3800 Matten b. Interlaken, Švica. Slednji kot zunanji izvajalec storitev v delu, kjer predstavlja pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov za Alpinsport, skrbi za varstvo vaših osebnih podatkov in zagotavlja ustrezna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da izpolnjuje zahteve iz Splošne uredbe o varstvu podatkov. V enakem obsegu se osebni podatki lahko posredujejo v Švico kot tretjo državo, ki zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Posredovani podatki se lahko v obliki, ki ne omogoča vaše identifikacije, uporabljajo tudi za statistične namene upravljavca, kot so npr. podatki o obiskanosti spletne strani, statistični podatki o obsegu sklepanja pogodb v elektronski obliki ipd.
 
PRAVICE POSAMEZNIKA:
Kot upravljavec osebnih podatkov vam zagotavljamo učinkovit nadzor nad lastnimi osebnimi podatki in pravice v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Kadarkoli lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, v kolikor podatki ne bi bili točni, izbris ali omejitev obdelave v zvezi z vašimi podatki, na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov pa imate tudi pravico do ugovora obdelavi in do prenosljivosti podatkov. V kolikor menite, da so kršena pravila oz. vaše pravice v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, prosimo, da nas o tem obvestite in morebitno kršitev bomo odpravili v najkrajšem času, hkrati pa imate tudi pravico, da pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo. Za dodatne informacije v zvezi z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov smo vam na voljo na sedežu družbe ali po elektronski pošti na naslovu info@alpinsport.si
 

Direktor, Andrej Podlipnik, Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o., Ribčev Laz 53, 4265 Bohinjsko Jezero

 • Send-inquiry

 • Opening-times

 • Alpinsport RIBČEV LAZ:
  vsak dan / every day
 • zaprto do zimske sezone / closed until winter season

 • Alpinsport VOGEL:
  15.12. - 2.5.
 • 9:00 - 16:00
 • Links


 • Alpinsport,
  Bohinjsko jezero, d. o. o.
  Ribčev Laz 53
  4265 Bohinjsko Jezero

  Zemljevid
  email: info@alpinsport.si

  Alpinsport Ribčev Laz
  Tel/Fax: +386 (0)4 5723 486
  Mob: +386 (0)41 91 88 03

  Alpinsport Vogel
  Tel: +386 (0)41 83 20 76 • Links