SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI POSLOVANJA

 
 
IZPOSOJA (SPLOŠNO)
S svojim podpisom zagotavljam, da so vsi navedeni podatki resnični. Stranka svojo identiteto dokaže z veljavnim osebnim dokumentom. Podpisani potrjujem, da sem pred izposojo športnih rekvizitov oziroma opreme, ki je last podjetja Alpinsport, Bohinjsko jezero d.o.o., Ribčev laz 53, 4265 Bohinjsko Jezero, Slovenija (v nadaljevanju izposojevalec), prejel navodila za pravilno uporabo opreme in bil seznanjen s tveganji, povezanimi z uporabo športnih rekvizitov oziroma opreme, ki si jo izposojam. Potrjujem, da si športno opremo oziroma rekvizite izposojam prostovoljno, na lastno odgovornost ter da se zavedam in sprejemam tveganja in potencialne nevarnosti, povezane z uporabo izposojenih športnih rekvizitov oziroma opreme. Izjavljam, da bom dosledno upošteval prejeta navodila za uporabo izposojenih športnih rekvizitov oziroma opreme ter se obvezujem, da bom z izposojenimi predmeti, ravnal skrbno in da jih tekom izposoje ne bom puščal nezavarovanih. Zavezujem se, da bom po preteku izposoje športne rekvizite oziroma opremo nemudoma vrnil izposojevalcu v stanju, v kakršnem sem jih prevzel, ter da bom izposojevalcu povrnil morebitno materialno ali nematerialno škodo, povzročeno zaradi krivdnega ali malomarnega ravnanja z izposojeno opremo ali kot posledica nespoštovanja prejetih navodil za uporabo opreme. Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o., Ribčev laz 53, 4265 Bohinjsko Jezero, Slovenija ni odgovoren za krajo ali izgubo mojih osebnih stvari ali opreme v času izposoje. Športnih rekvizitov se ne izposoja osebam, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi, ter duševno in fizično prizadetim osebam, ki bi lahko s svojo dejavnostjo ogrozile svojo ali tujo varnost, če so brez spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je oseba zaupana v varstvo. Če ima stranka kakršnekoli zdravstvene težave, se mora pred aktivnostjo o tem posvetovati z osebjem Alpinsport-a, Bohinjsko jezero, d.o.o. Izposojena oprema je ob izdaji tehnično brezhibna (stranka z receptorjem Alpinsporta lahko pred izdajo preveri brezhibnost), uporabniki pa seznanjeni z osnovami uporabe. Izposoja športnih rekvizitov je na lastno odgovornost, pri izposoji je stranka odgovorna za vso nastalo škodo na sebi, izposojeni opremi, tuji opremi in stvareh ter tretjim osebam. Plačilo storitev je pred, med ali po opravljeni storitvi. Športne opreme se ne izposoja osebam, mlajšim od 15 let, če so brez spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je oseba zaupana v varstvo. Alpinsport, Bohinjsko jezero d.o.o. ne odgovarja za krajo, izgubo ali poškodbe na osebnih predmetih, ki jih stranke pustijo v poslovalnicah Alpinsporta ali vozilih namenjenih za prevoz na aktivnosti.
 
IZPOSOJA (POLETJE)
Izposoja opreme se obračuna po polurnem intervalu. Izposoja plovil je prilagojena vremenskim pogojem in vodnim razmeram. Plovil ne izposojajo osebam, mlajšim od 15 let, če so brez spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je oseba zaupana v varstvo. Alpinsport, Bohinjsko jezero d.o.o. mora zagotoviti stalen nadzor nad izposojenimi plovili in prisotnost reševalca iz vode v času izposoje plovil. Plovba na Savi Bohinjki je dovoljena: 10:00 – 17:00 med 1. aprilom in 31. majem ter 1. septembrom in 31. oktobrom 9:00 – 19:00 med 1. junijem in 31. avgustom.
 
IZPOSOJA (ZIMA)
Izposoja opreme se obračuna po dnevnem intervalu. Stranka razume, da varnostne vezi pri smučanju, deskanju na snegu, teku na smučeh in krpljanju ne morejo zagotavljati popolne varnosti. Pri deskanju na snegu, teku na smučeh in krpljanju, vezi niso zasnovane tako, da bi varnostno popustile v primeru povečanja sile med čevljem in vezjo. S svojim podpisom soglašam, da si opremo izposojam na lastno odgovornost.
 
AKTIVNOSTI (SPLOŠNO)
S svojim podpisom zagotavljam, da so vsi navedeni podatki resnični. Stranka svojo identiteto dokaže z veljavnim osebnim dokumentom. Podpisani udeleženec aktivnosti, ki jih organizira Alpinsport, Bohinjsko jezero d.o.o., Ribčev laz 53, 4265 Bohinjsko Jezero, Slovenija (v nadaljevanju organizator), potrjujem, da sem bil pred pričetkom aktivnosti seznanjen z načinom izvedbe aktivnosti, da sem prejel navodila za uporabo opreme in da me je organizator seznanil s tveganji, povezanimi z izvedbo aktivnosti, ki se je udeležujem. Potrjujem, da se aktivnosti udeležujem prostovoljno, na lastno odgovornost ter da se zavedam in sprejemam tveganja in potencialne nevarnosti, povezane z aktivnostjo. Izjavljam, da bom dosledno upošteval prejeta navodila in napotke organizatorja ter s svojim ravnanjem ne bom ogrožal sebe in ostalih udeležencev aktivnosti. Obvezujem se, da bom z opremo, ki je last organizatorja, in sem jo prejel v izposojo zaradi izvedbe aktivnosti, ravnal skrbno, jo uporabljal skladno s prejetimi navodili organizatorja in da je tekom izvedbe aktivnosti ne bom puščal nezavarovane. Zavezujem se, da bom povrnil morebitno materialno ali nematerialno škodo, povzročeno po moji krivdi zaradi malomarnega ravnanja ali kot posledica nespoštovanja navodil organizatorja. Alpinsport, Bohinjsko jezero d.o.o. ne odgovarja za krajo, izgubo ali poškodbe na osebnih predmetih, ki jih stranke pustijo v poslovalnicah Alpinsporta ali vozilih namenjenih za prevoz na aktivnosti. Vse turistične informacije, informacije o pohodništvu, gorništvu in aktivnostih, ki jih organizira Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o. so podane v dobri veri. Osebje podjetja Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o. ni odgovorno za napake v podanih informacijah.
 
AKTIVNOSTI (ZIMA)
Skupinski tečaji so organizirani, če so za posamezno aktivnost prijavljene najmanj štiri (4) osebe. V primeru, da je na skupinski tečaj prijavljenih manj oseb, se tečaj prilagodi po naslednjem ključu: za 3 osebe v skupini velja, da se tečaj časovno skrajša za 25%. Za 2 osebi v skupini velja, da se tečaj časovno skrajša za 50%. Za 1 osebo v skupini velja, da se tečaj časovno skrajša za 75%. Največje število tečajnikov v skupini je 10 začetnikov ali 12 nadaljevalcev. Tečaji se začnejo in končajo na ZBIRNEM MESTU smučarske šole. Skupina čaka zamudnike na zbirnem mestu največ 5 minut. Ob začetku in zaključku tečaja ali individualne ure mora biti pri osebah, mlajših od 15 let, prisoten vsaj eden od staršev oziroma polnoletna oseba, ki ji je oseba zaupana v varstvo. Individualna ura traja 55 minut. Stranka soglaša, da se na lastno odgovornost udeležuje aktivnosti, ki jih organizira Alpinsport, Bohinjsko jezero d.o.o.
 
OSEBNI PODATKI
S svojim podpisom dovoljujem zbiranje, uporabo, obdelavo in hrambo zgoraj navedenih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) za namen izvajanja ter trženja organizatorjeve dejavnosti. Udeleženec lahko kadarkoli zahtevam od organizatorja, da le-ta trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen trženja. V takem primeru je dolžan organizator najkasneje v 15 dneh preprečiti uporabo mojih osebnih podatkov za namen trženja in me o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti.
 
NAROČNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA NAROČILA STORITEV
Naročnik ima pravico do odpovedi storitev, ki jo opravi pri osebi oziroma poslovalnici, kjer je storitve tudi naročil. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved. Naročnik je v primeru odpovedi s strani naročnika dolžan poravnati: odpoved 3 dni do 24 ur pred dnevom pričetka opravljanja storitve: 10% cene storitev. Odpoved 24 ur do pričetka opravljanja storitve: 100% cene storitev. Neudeležba aktivnosti brez odpovedi: 100% cene storitev. Če naročnik med izvajanjem programa le tega prekine, nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. Če naročnik spremeni program med izvajanjem, se popusti iz prejšnjega programa ne upoštevajo, prav tako se naredi nov obračun storitev po ceniku. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi storitev drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
 
ALPINSPORTOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA STORITEV
Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom aktivnosti. V teh primerih lahko strankam zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o. odpove naročilo, ima naročnik pravico do celotnega povračila vplačane cene za naročeno storitev Delno zaprtje smučišča zaradi slabih vremenskih razmer ali tehničnih težav ni zadosten razlog za odpoved programov. Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o. ne odgovarja za zamude sredstev javnega prevoza, zamude zaradi gneče na žičniških napravah, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
 
POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.alpinsport.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.
S spletno trgovino www.alpinsport.si (v nadaljevanju »trgovina«) upravlja podjetje Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o., Ribčev Laz 53, 4265 Bohinjsko Jezero kot ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«). Programsko opremo spletne trgovine zagotavlja podjetje TrekkSoft AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten b. Interlaken, Switzerland (v nadaljevanju »TrekkSoft«). Ob registraciji v sistem trgovine obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte. Uporabniško ime uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Vsa plačila preko spletne trgovine se vršijo na račun TrekkSofta.
Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.
Splošni pogoji poslovanja s Trekksoftom so objavljeni na njihovi spletni strani: https://www.trekksoft.com/en/legal
 
DOSTOPNOST INFORMACIJ
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
d) dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
e) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
g) način plačila in dostave,
h) časovno veljavnost ponudbe,
i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.
 
NAČINI PLAČILA
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
1. S plačilom preko internetnega plačilnega sistema TrekkSofta (kreditne/debetne kartice)
2. z gotovino ali plačilno kartico na sedežu podjetja ali njegovi poslovni enoti
3. z nakazilom na račun podjetja Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o. (po ponudbi / predračunu)
Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški.
 
CENE
Redne cene označujejo cene, ki veljajo v trgovini www.alpinsport.si Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.
Hranjenje pogodbe o nakupu oziroma računa.
Račun izdamo pred, med ali po opravljeni storitvi. Kopija računa se hrani na sedežu podjetja Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o. in jo lahko na zahtevo kupca ponovno pošljemo v elektronski ali pismeni obliki.
 
POSTOPEK NAKUPA
1. Rezervacija termina in plačilo storitev
Kupec v sistemu TrekkSoft rezervira termin, izpolni osebne podatke, ki so potrebni za organizacijo aktivnosti (osebni podatki, starost, telesna višina, predznanje,..) in na koncu izvrši plačilo naročenih storitev.
2. Naročilo potrjeno
Kupec po elektronski pošti dobi voucher o rezervaciji termina ter aktivnosti, potrdilo o plačilu ter po potrebi podrobnejši opis aktivnosti.
3. Opravljanje storitev
Izvedba storitev je na dogovorjeni lokaciji na podlagi splošnih pogojev poslovanja.
 
PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA
Kupec ima pravico odstopiti od nakupa na podlagi splošnih pogojev poslovanja. Na podlagi splošnih pogojev poslovanja, kupec lahko zahteva vrnitev kupnine, ki mu jo prodajalec vrne na njegov transakcijski račun najkasneje v 15 dneh. Omogočamo tudi zamenjavo aktivnosti. Strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek bančne transakcije v sistemu TrekkSoft.
 
KOMUNIKACIJA
Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.
Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:
- jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
- pošiljatelj bo jasno razviden,
- različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
- jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
- željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.
 
ODVEZA ODGOVORNOSTI
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti storitev ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročene storitve.
 
PRITOŽBE IN SPORI
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek za oddajo pritožb je na voljo na spletnih straneh, enostaven za uporabo in zaupen. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.
 
 
Direktor,
Andrej Podlipnik
Alpinsport, Bohinjsko jezero, d.o.o.
Ribčev Laz 53
4265 Bohinjsko Jezero

 • Send-inquiry

 • Opening-times

 • Alpinsport RIBČEV LAZ:
  vsak dan / every day
 • zaprto do zimske sezone / closed until winter season

 • Alpinsport VOGEL:
  15.12. - 2.5.
 • 9:00 - 16:00
 • Links


 • Alpinsport,
  Bohinjsko jezero, d. o. o.
  Ribčev Laz 53
  4265 Bohinjsko Jezero

  Zemljevid
  email: info@alpinsport.si

  Alpinsport Ribčev Laz
  Tel/Fax: +386 (0)4 5723 486
  Mob: +386 (0)41 91 88 03

  Alpinsport Vogel
  Tel: +386 (0)41 83 20 76 • Links